EcoSubsiBru

Financiële Steunmaatregelen

Bestuursniveau
Gewestelijk

Begunstigden
Deze steunmaatregel is bestemd voor zelfstandigen, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover ze tot de toegelaten sectoren behoren.

Om de grootte van een onderneming te bepalen dient men rekening te houden met drie factoren:

 • het aantal voltijdse equivalente werknemers (VTE);
 • het zakencijfer of het balanstotaal;
 • de eventuele banden van de onderneming met andere bedrijven.

 

Categorie*

Voltijdse equivalente werknemers (VTE)

Omzet of balanstotaal**

 

 

OMZET

BALANSTOTAAL

Micro-onderneming

< 10

≤ 2 miljoen €

≤ 2 miljoen €

Kleine onderneming

< 50

≤ 10 miljoen €

≤ 10 miljoen €

Middelgrote onderneming

< 250

≤ 50 miljoen €

≤ 43 miljoen €

* Om van de ene categorie naar een andere over te gaan, dient een van de drempels overschreden te zijn gedurende twee boekjaren.
**De onderneming mag zelf bepalen welke drempel in aanmerking wordt genomen (omzet of balanstotaal).

Opgelet: indien de onderneming, zelfs gedeeltelijk (25% of meer) tot een groep behoort, zal daar rekening mee gehouden worden om de reële omvang te bepalen. Hetzelfde geldt indien de onderneming aandelen van een andere firma in handen heeft of stemrecht in andere bedrijven heeft.

We onderscheiden dus drie types van ondernemingen:

Zelfstandige onderneming
Een onderneming is zelfstandig als:

 • ze volledig onafhankelijk is, d.w.z. als ze geen participatie heeft in andere ondernemingen en geen andere onderneming een participatie heeft in deze;
 • ze minder dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten (het hoogste cijfer telt) van een of meer ondernemingen bezit en/of als andere ondernemingen niet meer dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten (het hoogste cijfer telt) van de onderneming bezitten.

Als een onderneming zelfstandig is, wil dat zeggen dat ze geen partner heeft en niet verbonden is met een andere onderneming

Partneronderneming
Bij dit soort relatie gaan ondernemingen een significant financieel partnerschap aan met andere ondernemingen zonder dat een ervan effectief directe of indirecte zeggenschap heeft over de andere. Partnerondernemingen zijn niet zelfstandig en ook niet met elkaar verbonden.

Een onderneming is een partneronderneming als:

 • ze 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten van een andere onderneming bezit en/of als een andere onderneming 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten van de onderneming bezit;
 • ze niet verbonden is met een andere onderneming, wat onder meer wil zeggen dat haar stemrechten in de andere onderneming (of vice versa) niet meer dan 50 % bedragen.

Verbonden onderneming
Bij dit soort relatie vormen ondernemingen een groep omdat een onderneming directe of indirecte zeggenschap heeft over een meerderheid van de stemrechten van een andere onderneming  of omdat zij een overheersende invloed kan uitoefenen op een andere onderneming. Dit type komt dus minder vaak voor dan de vorige twee types.

Twee of meer ondernemingen zijn verbonden als zij een van de volgende relaties hebben:

 • een onderneming bezit een meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of leden van een andere onderneming;
 • een onderneming heeft het recht een meerderheid van de leden van het leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;
 • door een contract tussen de ondernemingen of een bepaling in de statuten van een van de ondernemingen kan een ervan een overheersende invloed uitoefenen op de andere;
 • bij overeenkomst kan een onderneming als enige zeggenschap hebben over een meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of leden van een andere.

Een typisch voorbeeld van een verbonden onderneming is de volle dochteronderneming.

Voorwaarden

De externe maatschappijen, organisaties, instellingen of groeperingen die tussenbeide komen voor de vormingsacties moeten aan de volgende vier voorwaarden beantwoorden:

 • onafhankelijk zijn van de begunstigde.
 • gespecialiseerd zijn in het beschouwde domein
 • minstens twee jaar werkzaam zijn.
 • een lijst met referenties voorleggen

Het minimum aanvaardbaar bedrag van de vorming is 1.000€

De volgende sectoren zijn uitgesloten van de tegemoetkoming:

 • Landbouw, bosbouw en visserij;
 • Winning van delfstoffen - Cokesovenproducten (19.100), synthetische en kunstmatige vezels (20.600), ijzer, staal en ferrolegeringen (24.100), bouw van schepen (30.110 + 30.120 + 33.150);
 • Apotheken (47.730);
 • Activiteiten van notarissen (69.102) en deurwaarders(69.103);
 • Openbaar bestuur en defensie- Verplichte sociale verzekeringen;
 • Onderwijs;
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening met uitzondering van kinderdagverblijven (88.911 + 88.912 + 88 919) en de beschutte en sociale werkplaatsen (88.104 + 88.109 + 88.992 + 88.995);
 • Verenigingen (94);
 • Huishoudens als werkgever;
 • Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten voor huishoudens voor eigen gebruik;
 • Extraterritoriale organisaties en lichamen.
 • Kunst, amusement en recreatie (behalve wanneer het hoofddoel van
  commerciële aard is)


Het aantal ingediende vormingsacties is beperkt tot drie per kalenderjaar.

Tegemoetkoming
Een subsidie van 50% kan bekomen worden zowel voor collectieve vormingsacties als taalopleidingen.
Het gaat om opleidingen verwezenlijkt door externe organisaties. Ze moeten van een uitzonderlijke of dringende aard zijn en de verbetering beogen van de werking of de concurrentiekracht van de onderneming, met uitsluiting van de vraagstukken van dagelijks, gewoonlijk of recurrent beheer van de onderneming. De vormingen voor de basiskennis gebonden aan de activiteit van de onderneming worden uitgesloten.

De maximale tussenkomst bedraagt 5.000 €.

Noteer dat het bedrijf evenmin van deze steun kan genieten indien de vorming voortvloeit uit een investering (bijvoorbeeld de aankoop van een machine).

Algemeen komen kosten voor verblijf, verplaatsingen en maaltijden evenmin in aanmerking.

Procedure
De aanvraag moet ingediend worden binnen de 30 kalenderdagen, te tellen van de startdatum van de opleiding. De aanvraag omvat:

 • het aanvraagformulier;
 • een kopie van de offerte, de factuur of de inschrijving van de opleiding;
 • de lijst van referenties van het opleidingsinstituut, alsook hun cv of folder;
 • een document met de samenvatting van alle steun die de onderneming in de laatste 3 fiscale periodes ontving

Het gaat om de "de minimis" steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingsjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het "de minimis"-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

Bron: http://www.premieskmo.be/

Bevoegde organen

Documenten

Nuttige link

Hotline

Bel ons op:

0800 900 93

Wij zijn bereikbaar van:

Maandag - Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur

Berlitz School